GENOM ATT NYTTJA RÄTTIGHETER nedan eller på annat sätt ANVÄNDER ELLER ANNAT åt någon EXPERTREC tjänster och / eller EXPERTREC SOFTWARE (Såsom definierats NEDAN) ERBJUDS AV Cloud Infra LLC, BELÄGEN VID 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,Delaware, 19808 Förenta staterna denna enhet, Individ eller organisation ("KUND") Samtycker till att BUNDEN AV DETTA AVTAL, ELLER, OM tILLÄMPLIGT, AV VILLKOREN I A NÄRVARANDE EFFEKTIV SKRIFTLIG AVTAL OM ANVÄNDNING AV PRODUKTEN och undertecknas av en auktoriserad agent av kund- och BY EXPERTREC.

1. LICENS.

1.1 DEFINITIONER.

”Expertrec Software” avses: (en) objektkoden version av Expertrec Software, och (b) tillhörande användardokumentation som Kunden ("Dokumentation") modifierad av Expertrec från tid till annan, och (c) några uppdateringar, uppgraderingar, och / eller modifieringar av det föregående som tillhandahålls till Kunden i enlighet med villkoren i detta avtal. ”Expertrec Services” avses online Expertrec applikationer och plattform som görs tillgängliga för kunden vid Expertrec, som erbjuder Expertrec programvaran på en outsourcad basis. ”Expertrec Offline SDK” avses Software Development Kit del av Expertrec Software som kunden kan använda offline utan att vara ansluten till Expertrec Services.

1.2 Begränsad licens.

Under förutsättning att dessa villkor, under giltighetstiden för detta avtal, Expertrec beviljar Kunden en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens att använda Expertrec Software och Expertrec Services enbart för kundens interna affärsändamål, endast i enlighet med dokumentation och endast för omfattningen som kunden betalar gällande avgifter och med de begränsningar på Expertrec hemsida.

1.3 ANVÄNDARE.

Om kunden är en individ, Kund eller på annat sätt, någon anställd hos kunden som försöker använda Expertrec Services (varje a ”Användare”) måste fylla i registreringsformuläret på Expertrec hemsida. Efter avslutad registrering, Expertrec öppnar ett konto (kontot") för användaren och skapa en värd utrymme för användar (de “Personligt utrymme”). Varje konto och Personal Space är specifika för den registrerade användaren och det är ett brott mot dessa villkor för att dela ett konto eller personlig Space åtkomst med någon annan person. Användarna måste kontakta Expertrec omedelbart om de upptäcker att deras konto har använts av någon annan person. Kunden och Användaren skall hålla Expertrec skadeslöst från alla felaktig eller obehörig användning av Expertrec Services till följd av en handling eller underlåtenhet av Kunden eller Användare.

1.4 BEGRÄNSNINGAR.

Kunden får inte, och får inte tillåta någon tredje part: (jag) licensiera, använda eller kopiera Expertrec Software, eller någon del därav, förutom vad som uttryckligen är godkänt i dessa villkor; (ii) använda Expertrec Software och / eller Expertrec Tjänster efter, eller till förmån för någon tredje part (förutsatt att kunden har rätt att använda Expertrec Services i samband med tillhandahållande av tjänster till sina kunder och klienter); (iii) ändra, Översätt, eller arbeten som bygger på Expertrec programvaran och / eller de Expertrec Tjänster; (iv) omvänd-sammanställa eller dekompilera, isär eller på annat sätt bakåtkompilera Expertrec Software, utom i den utsträckning som uttryckligen måste tillåtas enligt gällande lag; (v) hyra, hyra, lån, sälja, överföra, eller distribuera Expertrec Services, eller en kopia eller del därav, till någon annan person eller enhet (förutsatt att kunden har rätt att använda Expertrec Services i samband med tillhandahållande av tjänster till sina kunder och klienter); (vi) ändra, ta bort, eller dölja någon upphovsrätt, varumärke, eller annan äganderätt eller sekretess legend på eller i Expertrec Services eller Expertrec Software; (vii) använda Expertrec Services för att lagra eller överföra bedräglig, intrång, ärekränkande, eller på annat sätt olaglig eller skadegörande material, eller för att lagra eller överföra material i strid med tredje part integritet eller andra rättigheter; och / eller (viii) använda Expertrec Services för att lagra eller överföra virus, maskar, tidsinställda bomber, Trojanska hästar och annan skadlig eller skadlig kod, filer, skript, medel eller program. Utom för licensen uttryckligen beviljas av Expertrec till kunden enligt dessa villkor, Expertrec förbehåller okej, titel och intressen i och till Expertrec Services och Expertrec Software och alla bearbetningar som härrör därifrån, och alla immateriella rättigheter däri.

1.5 KONSUMENT DATA.

Kunden är ensam ansvarig för riktigheten, kvalitet, integritet, laglighet, pålitlighet, lämplighet, och immateriella rättigheter i all data, information eller material som Kunden kan bearbeta eller förelägga Expertrec Services ("Konsument data"). Kunden ska äga alla kunddata som ska vara kundens konfidentiella information (såsom definieras nedan). Expertrec upprätthålla lämpliga och tillräckliga säkerhetsåtgärder och strategier som syftar till att skydda kunddata från utlämnande till tredje part. Expertrec kommer omedelbart meddela kunden så snart det är praktiskt möjligt, om den upptäcker eller misstänker några säkerhetsproblem eller obehörig åtkomst till Expertrec Services och kommer att ge sådan information och samarbete kan rimligen krävs för att göra det möjligt för kunden att minska, avhjälpa, och hantera sådana sårbarheter, obehörig åtkomst, eller bryta. I händelse av en faktisk säkerhetsöverträdelse, och på rekommendation av Expertrec juridiska ombud, Expertrec kommer att utfärda en rapport vid ett sådant tillfälle som beskriver: (jag) datumet för säkerhetsöverträdelse; (ii) En beskrivning av de upplysningar som är involverade i säkerhetsöverträdelse; och, (iii) stegen Expertrec har vidtagit för att utreda brott mot säkerheten, och mildra potentiell skada. Expertrec kan använda eller tillgång kunddata (en) att hantera kund tillgång till Expertrec Services; (b) att hantera Expertrec relation med kunden, inbegripet administrering av kontrakt, order och fakturor; och (c) att följa alla lagar och skyldigheter.

1.6 Kundens förpliktelser.

Kunden är införstådd med att, För att leverera Expertrec Services i en snabb och korrekt sätt, Expertrec kan behöva förlita sig på kunden för tillgång till vissa kunder hårdvara, programvara, system, data och personal. kunden skall (jag) vara ansvarig och ansvarig för eventuella åtgärder eller passivitet Kundens anställda eller entreprenörer som är i strid med dessa villkor, (ii) vara ensam ansvarig för riktigheten, kvalitet, integritet och laglighet av data eller material som behandlas av Expertrec Services och av det sätt på vilket Kund förvärvar, uppladdningar, sänder och bearbetar dessa material, (iii) kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Expertrec Services, dels anmäla Expertrec snabbt av en sådan obehörig åtkomst eller användning; (iv) göra några upplysningar till och erhålla eventuella medgivanden (bland annat från eventuella kund anställda och underleverantörer) som krävs enligt tillämplig lag, regel eller reglering för användningen, bearbetning, överföra, avslöjande, eller tillgång till kundmaterial i eller för Expertrec programvaran och Expertrec Tjänsterna eller på annat sätt contemplated av dessa villkor; (v) vara ansvarig för att erhålla och bibehålla lämplig utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att ansluta till, åtkomst till eller på annat sätt använda Expertrec Software och Expertrec Services, Inklusive, gränslöst, datorer, operativsystem och internetuppkoppling; och (vi) se till att all användarinformation är korrekt och uppdateras vid behov. Kunden ansvarar för alla brott mot detta avtal av alla användare.

1.7 STÖD.

Expertrec ska använda rimliga ansträngningar för att ge stöd till Expertrec Software och Expertrec Services som under licens Term.

2. BETALNING.

Avgiften för Expertrec Software och Expertrec Services fastställs tillbaka på Expertrec hemsida. Expertrec kan ändra avgiften genom att kunden inte mindre än trettio (30) dagars förvarning. Alla avgifter som betalas ut enligt dessa villkor (kollektivt ”avgifter”) skall betalas i amerikanska dollar eller, på kundens val, i euro med de avgifter konverterade från US. Dollar i den takt som anges på Expertrec hemsida, vilket Expertrec kan förändras vid två (2) dagars varsel och betalas direkt med kreditkort eller banköverföring vid utfärdandet av Expertrec faktura. Exklusive skatter baserade på Expertrec resultat, Kunden ansvarar för alla skatter, tullar och avgifter i samband med avgifter, huruvida Expertrec fakturerar kunden för sådana skatter, tullar eller tullavgifter. Förfallna konton skall debiteras ränta på månadsbasis, beräknas vid en och en halv procent (1.5%) per månad den obetalda balans eller maximal hastighet tillåtna enligt lag. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor, Kunden har inte rätt till någon återbetalning av avgifter som betalats för Expertrec programvara och / eller Expertrec Services. Om kunden uppgraderar sitt användningsplanen, förändringen i avgifter kommer att träda i kraft omedelbart. Om kunden nedgraderar dess användning planen, förändringen i avgifter träder i kraft i början av nästa hela faktureringsperiod.

3. VILLKOR OCH UPPSÄGNING.

Dessa Villkor kommer att inledas på det tidigare av det datum dessa villkor accepteras av kunden eller den dag kunden installerar eller på annat sätt åtkomst till Expertrec Software och / eller Expertrec Services (den ”giltighetsdatum”).

3.1 FJORTON dagars provversion.

Vid Kundens initial sign-up för ett konto, Kunden har en fri, fjorton (14) dagars utvärderingsperiod (den ”utvärderingsperioden”) för Expertrec Services början på dagen för ikraftträdande, med de begränsningar på Expertrec hemsida. Om, vid slutet av utvärderingsperioden, Kunden underlåter att anmäla sig till en långsiktig plan för, Villkoren kommer automatiskt att upphöra om inte Expertrec samtycker, efter eget gottfinnande, att förlänga utvärderingsperioden.

3.2 EFTER utgången av utvärderingsperioden

Efter utgången av utvärderingsperioden, termen av dessa villkor skall fortsätta under en (1) månaders sikt, såvida Kund registrerar sig för en längre sikt genom Expertrec webbplats, med förbehåll för uppsägning som anges i detta avsnitt 3. Vid utgången av varje term, dessa villkor skall automatiskt förnyas under samma tid som den tidigare termen om någondera parten ger trettio (30) dagars varsel före utgången av den då aktuella termen.

3.3 DESSA VILLKOR kan sägas upp av endera parten:

Dessa Villkor kan sägas upp av endera parten: (jag) vid fem (5) skriftliga dagars varsel om den andra parten bryter väsentligt någon bestämmelse i dessa villkor och brott förblir ohärdad inom fem (5) dagarsperiod; eller (ii) med omedelbar verkan på skriftligt meddelande, om den andra parten upphör att göra affärer, eller på annat sätt upphör sin verksamhet; eller (iii) med omedelbar verkan på skriftligt meddelande, om den andra parten blir insolvent eller söker skydd enligt någon konkurs, receiver, trust deed, fordringsanordning, komposition eller jämförbar förfarande, eller om en sådan förfarande lämnas in mot den; (iv) med omedelbar verkan, på brott mot avsnitt 1.4 eller § 7 av dessa villkor; (v) av endera parten, med trettio (30) dagar skriftligt meddelande, förutsatt att om Kunden upphör utan orsak före utgången av den då aktuella term, Kunden omedelbart ansvarig för återstoden av avgifterna för resten av den termen; eller (vi) av endera parten på anmodan av någon anledning under utvärderingsperioden. Vid varje upphörande eller uppsägning av dessa villkor: (jag) alla licenser och rättigheter som följer av Expertrec till kunden härunder upphör; och (ii) Kunden kommer att upphöra med all användning av Expertrec Software och Expertrec Services; (iii) Kunden omedelbart återvända till Expertrec den Expertrec Software och Expertrec Services, alla dubbletter, och alla Expertrec konfidentiell information; och (iv) alla belopp skall bli omedelbart förfaller till betalning. Bestämmelserna i avsnitten 1.4, 2, 3, 4, 6, 7 och 8 skall överleva och förbli effektiv efter dagen för uppsägning eller upphörande av dessa villkor effektiva.. Expertrec förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att avbryta tillhandahållandet av Expertrec Services före utöva sina rättigheter uppsägning enligt dessa villkor.

4. SKADEERSÄTTNING.

4.1 KUND

Kunden ska försvara, ersätta, och hålla Expertrec från och mot alla anspråk, krav, skulder, eller utgifter (plus tillkommande, följd, böter, påföljder bestraffande, eller exemplariska skador) för skada eller skada (inklusive men inte begränsat till någon personlig eller kroppsskada eller egendomsskada till följd av någon förvrängning, bedrägeri, brott mot lag eller brott mot dessa villkor till följd av eller resulterar i något sätt från någon uppträdande Kundens medarbetare, entreprenörer eller agenter.

4.2 EXPERTREC

Expertrec, på egen bekostnad (inklusive betalning av advokatkostnader, expertkostnader och rättegångskostnader), ska försvara Kunden från all tredje part hävdar att Expertrec programvaran och / eller Expertrec Services intrång i patent eller upphovsrätt eller misappropriates någon tredje parts affärshemlighet och ska ersätta kunden från de belopp bedömas mot kunden i en resulterande dom eller uppgår till lösa sådana påståenden, under förutsättning att kunden: (en) ger Expertrec prompt skriftligt meddelande om sådant anspråk; (b) tillåter Expertrec att kontrollera och styra försvaret eller reglering av sådant anspråk; och (c) ger Expertrec all rimlig assistans i samband med försvaret eller reglering av sådana anspråk. Om Kundens användning av Expertrec programvaran och / eller Expertrec Services (eller Expertrec uppfattning kommer sannolikt att vara) ålagt, Expertrec, på egen bekostnad och efter eget gottfinnande, kan säga upp dessa Villkor och kundens rätt att använda Expertrec Software och Expertrec Services. Trots det föregående, Expertrec får inte ha några skyldigheter enligt detta avsnitt i den utsträckning anspråk intrång bygger på eller följer av: (jag) alla ändringar eller ändring till Expertrec Software eller Expertrec Tjänster som inte gjorts av Expertrec; (ii) valfri kombination eller användning av Expertrec Software eller Expertrec Services med produkter eller tjänster som inte godkänts av Expertrec skrift; (iii) Kundens fortsatta påstås göra intrång aktivitet efter att ha underrättats om detta; och / eller (iv) användning av Expertrec Software eller Expertrec Services inte är i enlighet med villkoren i dessa villkor. De åtgärder som anges i detta avsnitt utgör Kundens enda och exklusiva rättsmedel, och Expertrec hela ansvar, med avseende på intrång eller förskingring av tredje parts immateriella rättigheter.

5. SERVICENIVÅAVTAL.

Expertrec ger kunden med garanti för Expertrec Services anges i Service Level Agreement ("SLA").

Vi levererar 99.99% drifttid som vår standard SLA.

SLA gäller inte (en) till avsaknad av Expertrec Services orsakas av faktorer utanför Expertrec rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, Guds verk, Åtgärder från regering, översvämning, brand, jordbävningar, oroligheter, terrordåd, strejker eller andra problem arbets (andra än de som involverar Expertrec anställda); eller (b) till avsaknad av Expertrec Services som är resultatet av utrustning och / eller mjukvara från tredje part där sådan utrustning och / eller mjukvara inte är inom kontroll Expertrec; eller (c) till avsaknad av Expertrec Services orsakas av missbruk eller missbruk av Expertrec Services (eller någon komponent därav) av Kunden eller Användare eller Kundens anställda, entreprenörer eller de som arbetar under leverantörens riktning eller kontroll; eller (d) till avsaknad av Expertrec Tjänster som orsakas av användning eller underhåll av de Expertrec Tjänster (eller någon komponent därav) av Kunden på ett sätt som inte uppfyller de krav som beskrivs i Dokumentationen eller i avtalet; eller (e) till otillgänglighet av Expertrec Services orsakats av modifieringar eller förändringar av Expertrec Software av Kunden eller Användare eller Kundens anställda, entreprenörer eller de som arbetar under leverantörens riktning eller kontroll; eller (f) till otillgänglighet på grund av att nå maximal kapacitet på den avtalade infrastrukturen; eller (g) för någon användning där kunden inte har använt Expertrec API-klienten.

6. VARNING; ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN MEDGER, FÖRUTOM inte annat anges, THE EXPERTREC MJUKVARA OCH EXPERTREC tjänster samt material som tillhandahålls av EXPERTREC HÄRUNDER tillhandahålls utan garantier av något slag, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR TITEL ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. EXPERTREC GARANTERAR INTE ATT EXPERTREC TJÄNSTER, DOKUMENTATION eller tjänster möta kundernas KRAV. YTTERLIGARE, EXPERTREC OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR INTE RESULTATET AV ANVÄNDNING AV EXPERTREC SOFTWARE ELLER EXPERTREC tjänster är BUG / FELFRI ELLER att dess användning UTAN AVBROTT. FÖR ÖVRIGT, PÅ GRUND AV kontinuerlig utveckling av ny teknik för inkräktar PÅ / Offensiv NETWORKS, HÅRDVARA OCH MJUKVARA, EXPERTREC GARANTERAR INTE ATT EXPERTREC SOFTWARE ELLER EXPERTREC tjänster eller UTRUSTNING, SYSTEMET, OR nätverk som EXPERTREC SOFTWARE ELLER EXPERTREC tjänster används ÄR FRI sårbarhet för intrång eller angrepp. EXPERTREC GARANTERAR INTE ATT ALLA TJÄNSTER ansluter till EXPERTREC MJUKVARA ELLER EXPERTREC tjänster som tillhandahålls av tredje part eller alla data tillhandahållna av sådana tredje parter är fritt från fel eller avbrott i SERVICE. Med undantag för en BROTT av endera parten om dess skyldigheter i avsnitten 1.4 ELLER 7 AV DESSA VILLKOR, (en) KUNDENS ENDA GOTTGÖRELSE OCH EXPERTREC ENDA ANSVAR FÖR BROTT MOT DESSA VILLKOR SKALL VARA att säga upp avtalet, Upphöra med all ANVÄNDNING AV EXPERTREC SOFTWARE OCH EXPERTREC TJÄNSTER; OCH omedelbart återvända till EXPERTREC DEN EXPERTREC SOFTWARE OCH EXPERTREC TJÄNSTER, Alla dubbletter, OCH ALLA EXPERTREC KONFIDENTIELL INFORMATION; (B) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER skall antingen PART hållas ansvarigt för följd, EXEMPLARISK, STRAFF, TILLFÄLLIG, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER KOSTNADER, INKLUSIVE FÖRLUST AV VINST ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR, Oavsett om sådan PART HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER KOSTNADER; (C) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER DET TOTALA ANSVAR ANTINGEN PART, Eller tredje part LICENS under dessa VILLKOR (UNDER NÅGON ANSVARS) ÖVERSTIGA det största av AVGIFTER faktiskt betalats av kunden eller ETT TUSEN DOLLAR ($1,000), OM NÅGON ÅTGÄRD som anges häri MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE ELLER ANNAT.

7. KONFIDENTIELL INFORMATION.

Varje fest (den ”mottagande part”) erkänner att det kan få från andra (den ”Avslöjande Party”) konfidentiell information om den Avslöjande Parten. Sådan information ska endast tillhöra den Avslöjande partiet och omfattar, men är inte begränsat till, villkoren i dessa villkor och annan teknisk, företag, marknadsföring och finansiell information, och alla data som inte tidigare känt som rimligen kan anses vara konfidentiell eller ("Konfidentiell information"). Trots det föregående, Konfidentiell information får inte innehålla information som: (jag) är redan känt att den mottagande parten före utlämnandet av Avslöjande Parten; (ii) blir allmänt tillgänglig utan fel av mottagande parten; (iii) är rättmätigt erhålls genom mottagande parten från tredjedel part utan begränsning vad gäller utlämnande; eller (iv) är godkänd för frigivning av skriftligt tillstånd från den Avslöjande Parten. Under och efter löptid dessa villkor, den mottagande parten ska: (en) inte använda (förutom vad som uttryckligen godkänts av dessa villkor) eller avslöja konfidentiell information utan skriftligt medgivande från Avslöjande Parten; och (b) vidta alla rimliga åtgärder för att upprätthålla den konfidentiella informationen i förtroende. Information skall inte anses konfidentiell om det blir allmänheten utan brott mot dessa villkor av den Mottagande Parten. De Expertrec tjänster och all teknisk information i samband därmed skall betraktas som konfidentiell information av Expertrec. Vardera parten kan avslöja konfidentiell information i den utsträckning som krävs enligt lag, förutsatt att den mottagande parten ger Avslöjande Parten rimligt varsel innan en sådan krävs avslöjande och möjlighet att få lämplig konfidentiell behandling för sådan konfidentiell information. Expertrec kan avslöja delar av dessa villkor till dess licensgivare i den mån sådan information som krävs enligt avtalet med sådan licens. Under tillhandahålla Expertrec Services, Expertrec kan få tillgång till en användares personliga Space och kan skaffa information om kundens användning. Expertrec kommer att använda alla data i den aggregerade sätt endast. Individuella beskriver parti data skulle skyddas och används endast för att förbättra att specifika beskriver krav parti. Alla personuppgifter, inklusive men inte begränsat till personuppgifter som är en del av kunddata, skall regleras av Expertrec sekretesspolicy.

8. ALLMÄN.

8.1 Efterlevnad av lagar; EXPORTKONTROLL.

Kunden använder Expertrec Software och Expertrec Services i enlighet med alla tillämpliga lagar, stadgar, regler och förordningar. Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor, Kunden får inte exportera eller importera Expertrec Software och Expertrec Services (inklusive utan begränsning någon dokumentation) eller någon teknisk information som lämnas i enlighet med dessa villkor.

8.2 UPPDRAG.

Varken dessa villkor, inte heller några rättigheter, licenser eller några skyldigheter härunder, kan tilldelas av kunden utan skriftligt medgivande från Expertrec. Alla försök till överlåtelse i strid med dessa villkor ska vara ogiltigt och utan effekt.

8.3 viktig kraft.

Expertrec ska inte hållas ansvariga för eventuella brott mot detta avtal som ett resultat av någon händelse eller omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, krig, invasion, handling av utländsk fiende, fientlighet, inbördeskrig eller uppror (vare sig krig förklaras eller inte), strejk, lockout eller annan arbetskonflikt.

8.4 OSS. GOVERNMENT END-KÖPAREN.

Enligt definitionen i FAR avsnitt 2.101, DFAR avsnitt 252.227-7014(en)(1) och DFAR sektionen 252.227-7014(en)(5) eller annars, alla Expertrec Software och Expertrec tjänster och medföljande dokumentation som tillhandahålls av Expertrec är ”kommersiella produkter,”’Kommersiell datorprogramvara’och / eller’kommersiell dokumentation datorprogram.’I överensstämmelse med DFAR avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, all användning, modifiering, fortplantning, släpp, prestanda, visa, avslöjande eller distribution därav av eller för US. Regeringen skall regleras enbart av dessa villkor och skall vara förbjudet utom i den utsträckning som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

8.5 EUROPEISKA DATAÖVERFÖRING.

I den mån kunden befinner sig inom Europeiska unionen, Kunden och Expertrec godkänner standardavtalsklausuler som finns på Expertrec klick Standard Data klausuler.

8.6 PUBLICITET.

Kunden samtycker till Expertrec användning av Kundens namn och logotyp och allmän beskrivning av kundens relation med Expertrec i pressmeddelanden och annat marknadsföringsmaterial och utseenden.